ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001 ΚΑΙ/ Η ISO13485

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO9001 ΚΑΙ/ Η ISO13485

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τα στελέχη της επιχείρησης όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και/ η ISO13485, τα πλεονεκτήματα του συστήματος για την επιχείρηση και για τους ιδίους, πως αυτοί επηρεάζονται από την εφαρμογή του και πως θα συνεισφέρουν στην επιτυχή εφαρμογή του συστήματος.

Η προσέγγιση του σεμιναρίου είναι πρακτική, με αναφορά  σε παραδείγματα από τις επιχειρήσεις και μεταφορά εμπειριών της συμβούλου από την επιχειρηματική πραγματικότητα για το θέμα αυτό. Η ενεργός συμμετοχή των παρευρισκόμενων θα ενθαρρυνθεί με ασκήσεις έτσι που το θέμα να γίνει κατανοητό.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: Σε διευθυντές και άλλα στελέχη των οργανισμών

Για το λεπτομερές πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε

Εκπαιδεύτρια: Μαρία Αχιλλεούδη

Η Μ. Αχιλλεούδη είναι Σύμβουλος Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής με εμπειρία πλέον των 20 ετών. Εξειδικεύεται στους τομείς της αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους οργανισμούς με εφαρμοσμένα έργα που είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω βελτίωσης των μεθόδων λειτουργίας, αναδιοργάνωσης και καλύτερης αξιοποίησης των πόρων. ‘Έχει Master of Science από το Columbia University, Νέα Υόρκη και διεθνείς διαπιστεύσεις περιλαμβανομένων του Institute of Management Consultants και τουInstitute of Management Services. Είναι Επικεφαλής Αξιολογητής για Συστήματα ISO9001 του British Standards Institute (BSI) και του American Systems Registrar (ASR). Ως διαπιστευμένη Lean Six Sigma Master Black Belt διδάσκει τη μέθοδο βελτίωσης λειτουργίας Lean Six Sigma στη Νέα Υόρκη Ην. Πολιτειών. Έχει προσφέρει σειρά από ανοιχτά και ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σε θέματα σχετικά με την εξειδίκευση της.